Herstoria

Ulica Siostrzana zorganizowała do tej pory dwanaście obozów feministycznych w których udział wzięło już ponad tysiąc kobiet*.

Dwa pierwsze obozy, w latach 2002 i 2003 odbywały się pod nazwą Feministyczna Akcja Informacyjno-Rekreacyjna FAIR.

Obozy w latach 2004-2005 i 2007-2015 nosiły nazwę Feministyczna Akcja Letnia – FALa.

Od 2016 roku wprowadzamy nową nazwę: Feministyczno-Queerowa Akcja Letnia (ze „starym” skrótem FALa).

W lecie 2006 roku zorganizowałyśmy kobiecy spływ kajakowy i spotkanie robocze Ulicy Siostrzanej.

Pierwsza akcja odbyła się na Suwalszczyźnie, zaś druga na Warmii. Obozy w 2004 i 2005 roku odbyły się ponownie na Suwalszczyźnie, natomiast w 2007 i 2008 byłyśmy w Bieszczadach, w latach 2009-2011 w gminie Kurzętnik k. Nowego Miasta Lubawskiego. Planujemy tam powrót w tym, 2016, roku, po kilkuletnim korzystaniu z bazy ZHP w Drogomyślu.

Podczas wszystkich akcji kobiety* mogły wziąć udział w niezliczonej ilości warsztatów, zajęć, wykładów i dyskusji. Spotkać się i porozmawiać z osobami zaangażowanymi w ruch feministyczny, kobiecy. Na FAIR i FAL gościły m.in.: Agnieszka Graff, Dobrochna Kałwa, Beata Kowalska, Hanna Lipowska Teutsch, Anna Nacher, Beata Zadumińska i wiele innych, dla których działanie na rzecz kobiet jest niezwykle ważnym elementem życia.

Dzieci spędzały czas pod fachową opieką instruktorek rozwijając swe umiejętności i zdolności i po prostu doskonale się bawiąc.

* Wszystkie osoby organizujące FALę doświadczyły i/lub doświadczają funkcjonowania w rolach kulturowo przypisywanych kobietom, mogą, ale nie muszą identyfikować się z tym genderem.

Her Story (ее история)

На данный момент Сестринская улица организовала уже 12 феминистских лагерей, в которых приняли участие уже более 500 женщин*.

Два первых лагеря, в 2002 и 2003 году, проходили под названием Феминистско-информационная акция-досуг — FAIR.

Лагеря в 2004-2005 и 2007-2015 назывались Феминистская Летнея Акция – FAL.

С 2016 года мы вводим новое название: Квир-феминистская летняя акция (со „старой” аббревиатурой FAL).

Летом 2006 года мы организовали женский сплав на байдарках и рабочую встречу Сестринской улицы.

Первая Акция прошла в регионе Сувалок, вторая — в Вармии. Лагеря в 2004 и 2005 прошли опять в районе Сувалок, в 2007 и 2008 — в Бещадах, 2009-2011 — гмине Кужентник около Нове-Място-Любавске. В этом году мы планируем туда вернуться, после многолетнего проведения лагеря в базе Союза Польских Скаутов в Дрогомысле.

Во время всех акций женщины* могли принимать участие в большом количестве воркшопов, семинаров, лекций и дискуссий. Встретиться и пообщаться с теми, кто принимает активное участие в феминистском и женском движениях. FAIR и FAL посетили Агнешка Графф, Доброхна Калва, Беата Ковальска, Ханна Липовска-Тойч, Анна Нашер, Беата Задуминьска и многие другие, для кого работа в пользу женщин является чрезвычайно важной частью жизни.

Дети проводили время под профессиональной опекой воспитательниц, развивая свои способности и навыки и просто отлично развлекаясь.

 

* Все люди, организовывающие FAL, испытали и/или испытывают функционирование в ролях, культурно приписываемых женщинам, могут, но не должны идентифицировать себя с этим гендером

 

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.