* Please scroll down for English or Russian version

Założenia Feministyczno-queerowej Akcji Letniej (FALi) 2016

Grupa organizująca

Feministyczno-queerowa Akcja Letnia (FALa) to wydarzenie cykliczne, oddolne. Co roku we wstępne prace koncepcyjno-organizacyjne zaangażowanych jest kilkanaście osób z nieformalnej grupy Ulica Siostrzana (www.siostrzana.org). Skład grupy rotuje i wciąż na nowo ustalamy zasady współpracy, definiujemy łączące nas wartości, szukamy miejsca na obóz, organizujemy opiekę dla dzieci, uruchamiamy akcję informacyjną itd. Robimy to wolontaryjnie, a za swój pobyt na obozie płacimy.

Od momentu rozpoczęcia obozu wszystkie/cy stajemy się jego współorganizator(k)ami i mamy możliwość dołączenia do Ulicy Siostrzanej.

Organizacja obozu od strony formalnej jest możliwa dzięki Fundacji Autonomia (www.autonomia.org.pl) z Krakowa, która użycza Ulicy Siostrzanej swojej osobowości prawnej, sprzętu i innych zasobów.

Kobiety i osoby trans na FALi

FALa jest inicjatywą feministyczną, która na początku kierowana była wyłącznie do kobiet, jako do grupy szczególnie narażonej na wykluczenie i przemoc o charakterze strukturalnym, symbolicznym, ekonomicznym, seksualnym i in.

Od 2014 roku obóz jest transinkluzywny – do udziału w nim zachęcamy wszystkie osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, choć niekoniecznie identyfikujące się z tą płcią.

Wszystkie osoby organizujące FALę doświadczyły i/lub doświadczają funkcjonowania w rolach kulturowo przypisywanych kobietom, mogą, ale nie muszą identyfikować się z tym genderem.

Ważne założenia: brak przemocy, konsensualna komunikacja, feminizm queerowy

Feminizm rozumiemy szeroko i jesteśmy otwarte/ci na dialog w tym obszarze. Brak przemocy, otwartość na dyskusję i konsensualne podejmowanie decyzji to punkt wyjścia, który proponujemy jako fundament porozumienia.

Zależy nam, aby poprzez konsensus* uruchomić mechanizmy oddolnej współpracy i równości w różnorodności (kulturowej, tożsamościowej, płciowej, związanej ze statusem rodzicielskim i ekonomicznym, orientacją seksualną, pochodzeniem etnicznym, stopniem sprawności, wiekiem itd.). Stąd określenie ‘feminizm queerowy’ w nowej nazwie obozu (wprowadzamy ją od tego roku)**.

Dbamy o to, by FALa była przestrzenią:

 • bezpieczną – czyli taką, w której szanowane są granice zarówno psychiczne jak i fizyczne wszystkich osób i w której nie stosuje się przemocy,
 • włączającą – czyli taką, w której żadna z osób nie czuje się wykluczona (np. ze względu na to, że ma lub nie ma dzieci, ze względu na orientację psychoseksualną, tożsamość płciową czy miejsce pochodzenia),
 • otwartą – czyli taką, w której różne opinie i punkty widzenia mogą zostać wypowiedziane, usłyszane i dyskutowane z szacunkiem dla innych osób,
 • równościową – czyli taką, która opiera się na poszanowaniu potrzeb i autonomii innych osób i założeniu, że każda z osoba uczestnicząca ma takie same prawa i powinna być traktowana w równy sposób.

Nie zgadzamy się na: przemoc, agresję, dyskryminację i nierówne traktowanie.

Zakładamy, że jeśli zgłaszasz się na FALę, akceptujesz te założenia.

FALa jako inicjatywa edukacyjno-rozwojowa

FALa jest wydarzeniem edukacyjnym i taki jest jej główny cel. Stwarzamy warunki do wzajemnego uczenia się, proponując na początek tzw. kanon zajęć: spotkania na temat feminizmu queerowego, transpłciowości, konsentu, konsensusu i weganizmu. Jeśli więc nie do końca rozumiesz o co chodzi – nie martw się! Wspólnie przedyskutujemy najważniejsze kwestie i ustalimy, jak przełożyć te założenia na praktykę.

Podczas obozu każda osoba będzie mogła zaproponować temat zajęć, które chce poprowadzić. Jeśli masz pomysł na warsztat, wykład, trening itp. (dla dzieci, dla dorosłych, dla obu grup razem) – przygotuj je wcześniej! Jeżeli zaproponowane przez Ciebie zajęcia wymagają zakupu odpowiednich materiałów – skontaktuj się w tej sprawie z nami, mamy nadzieję, ze uda nam się je sfinansować ze wspólnych pieniędzy.

Jeśli masz ciekawy film, muzykę, książki, gry, którymi chciał(a)byś się „podzielić” na czas trwania obozu – przywieź je z sobą. Wspólnie „składamy się” na wydarzenie, jakim jest FALa.

Oddolna współpraca i współodpowiedzialność

Ważnym założeniem obozu jest także współodpowiedzialność wszystkich osób za bezpieczeństwo, organizację, wartość edukacyjną i atmosferę.

Na początku wspólnie zorganizujemy przestrzeń, w której będzie odbywał się obóz. Spróbujemy się poznać, porozmawiać o tym, co nas łączy i różni. Ustalimy warunki brzegowe bycia razem. A później będziemy się jeszcze lepiej poznawać przy wspólnym gotowaniu, sprzątaniu, dyskutowaniu, przygotowywaniu imprez i podczas wielu innych aktywności.

Dlatego prace porządkowe czy kuchenne są dzielone solidarnie między wszystkie osoby uczestniczące (system dyżurów).

Jeżeli wciąż się zastanawiasz czy przyjechać i czy jest to miejsce dla Ciebie – zawsze możesz się z nami skontaktować (dane kontaktowe znajdziesz w odpowiedniej zakładce). Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

………………………………………………………..

* konsensus – metoda pracy w grupie, w której dyskusja – odpowiednio moderowana – służy przedstawieniu różnych punktów widzenia na daną kwestię i znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie osoby; odrzuca głosowanie większością na rzecz otwarcia na dialog i merytoryczną rozmowę

** queer – określenie używane od lat 80. XX wieku na oznaczenie osób, które kwestionują heteronormatywny paradygmat tożsamościowy

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Theoretical framework of the Queer-feminist Summer Action (FAL) 2016

The OrgaTeam

The Queer-feminist Summer Action (PL: FAL) is a yearly, grassroots-organised event. The OrgaTeam for every year gathers as an informal group under the name of Sisterhood Street (PL: Ulica Siostrzana – www.siostrzana.org). The group is fluid; we are constantly re-working the foundations of what we do together and discussing the values which bind us while looking for a suitable place, organising childcare for the duration of the camp, launching the info campaign and so on. Our work is voluntary and we pay our own participation fees.

From the word „go” all the participants of the camp become it’s co-organisers and are invited the Sisterhood Street group for the following year.

On the formal end, the organisation of the camp is made possible thanks to Autonomia Foundation, based in Krakow (www.autonomia.org.pl), which kindly supports the Sisterhood Street with their legal personality, hardware and other resources.

Women* and trans* persons at the camp.

FAL is a feminist initiative, initially addressed only to cis-women, as a group particularly vulnerable to exclusion and violence of structural, symbolic, economic, sexual or other kind.

Since 2014 the camp has morphed into a trans*-inclusive formula – we encourage all individuals identifying as women* or having the experience of female* gender role within the society, though not necessarily identifying with the gender, to participate in the event.

Every person within the FAL OrgaTeam experiences or has experienced the female* gender role within the society, regardless of their current gender identification or lack thereof.

Agreement foundations: non-violence, consensual communication, queer-feminism

We understand feminism in a wide sense and are open to dialogue in this area.

Non-violence, discussion-readiness and consensus decision-making is the starting point, which we offer as a foundation of our mutual agreement.

We wish to use consensus decision-making* as a gateway to activate bottom-up mechanisms of cooperation and equality in diversity (on various levels, such as culture, identity, gender, reproductive or economic status, sexual preference, ethnicity, degree of ability, age etc.) which is what led us to use the term ‘queer feminism’ in the new name of the camp (first introduced this year)**.

We make an effort to make FAL a space which:

 • is safe – where both the emotional and physical boundaries of every participant are respected and where no place for violence,
 • is inclusive – where no person feel excluded, e.g. because of having/not having children, due to their psycho-sexual preference, gender identity or social background
 • is open – where different ideas and points of view can be expressed, heard and discussed with mutual respect,
 • is equality-oriented – where the needs and self-determination of every person are respected and where we assume that every participant’s rights are equal.

NO to violence, aggression, discrimination or inequality.

We assume that by applying for FAL you accept the above foundations of agreement.

FAL aims at education and development

FAL is education-oriented and development is the primary goal. We create the environment for learning from one another by suggesting the opening courses on queer-feminism, transgender* issues consent, consensus decision-making and veganism. If none of these ring a bell – never fear! We’ll all sit down together to discuss the most important things and decide how we put this conceptual framework into practice.

Every participant is welcome to propose activities they would like to run. If you have ideas for workshops, lecture, training etc. (for kids, for grown-ups or joint) – work on them beforehand. If your activity will require any hardware, please don’t hesitate to contact us, hopefully we will be able to provide the necessary stuff with the camp funds.

If you can think of interesting movies, pieces of music, books, games that you would like to share with other participants for the duration of the camp – do bring them. That’s also where we all contribute to make FAL happen

Grassroots cooperation and shared responsibility.

As a general principle of FAL, all participants share the responsibility for safety, organisation, educational content and the general atmosphere.

At the very beginning we are going to co-organise the camp’s space. We’ll try to get to know each other, talk about things we have in common and the experiences which differentiate us We’ll settle on the boundaries of being together and the go on to learn more still about each other by cooking, cleaning, discussing, preparing parties and doing many many other things together.

That’s one of the reasons why all the camp maintenance work, like cooking and cleaning up, are shared in solidarity among the participants, using a system of duty hours.

If you are still wondering if you should come and if FAL is the right place for you – why not get in touch with us? (you’ll find contact data in the relevant Tab). We’ll be sure to do our best in clearing any doubts you might have and answering any questions.

………………………………………………………..

* consensus – a method of cooperation where a group discussion, usually with moderation/facilitation, is used to review different perspectives on a certain problem and to find a solution which is satisfying for all participants; consensus decision-making rejects voting (which favour majorities), turning towards open dialogue and focused discussion.

** queer – a formerly derogatory term, reclaimed around 1980’s and used since to describe persons who question the cis-heteronormative paradigm of identity.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Принципы Квир-феминистской летней акции (FAL) 2016

Организационная группа

Квир-феминистская летняя акция (FAL) — это цикличное мероприятие, организованное снизу. Ежегодно во вступительных концептуально-организационных работах принимают участие более десяти человек из неформальной группы Сестринская улица. (www.siostrzana.org). Каждый год состав группы может меняться, и мы каждый раз устанавливаем новые принципы сотрудничества, определяем объединяющие нас ценности, ищем место для лагеря, организовываем опеку для детей, запускаем информационную кампанию и т. д. Мы делаем все это на добровольных началах, а за свое пребывание в лагере мы платим.

С момента приезда в лагерь мы все становимся его соорганизатор(к)ами, и у нас появляется возможность присоединиться к Сестринской улице.

С формальной стороны организация лагеря возможна благодаря фонду «Автономия» (www.autonomia.org.pl) из Кракова, который поддерживает нас юридически во время организации лагеря, предоставляет оборудование и другие ресурсы.

Женщины и трансгендеры на FAL

FAL является феминистской инициативой, которая поначалу предназначалась исключительно для женщин, как для группы особо уязвимой и подверженной насилию структурного, символического, экономического и сексуального и др. характера. С 2014 года лагерь является трансинклюзивным — мы приглашаем принять участие всех тех, у кого есть опыт функционирования в роли женщины,  но необязательно идентифицировать себя с этим полом.

Все люди, организовывающие FAL, испытали и/или испытывают функционирование в ролях, культурно приписываемых женщинам, могут, но не должны идентифицировать себя с этим гендером.

Важные принципы: отсутствие насилия, общение с помощью консенсуса, квир-феминизм

Мы понимаем феминизм широко, и мы открыты на диалог в этой области.  Отсутствие насилия, открытость принятия участия в дискуссиях и принятие решений с помощью консенсуса — это наша отправная точка, которую мы предлагаем в качестве основы для общения.

Для нас важно наладить низовое сотрудничество с помощью консенсуса*, а также возможность нахождения в равенстве и многообразии (культурном, идентифицирующем, половом, психосексуальном, связанном с родительским и экономическим статусом, этническим происхождением, степенью физического состояния, возрастом и т. д.). Отсюда понятие «квир-феминизм» в новом названии лагеря (используется в употреблении с этого года)**.

Мы заботимся о том, чтобы FAL был пространством:

 • безопасным – то есть таким, в котором уважаются как психологические, так и физические границы всех людей, и в  котором нет насилия,
 • включающим – то есть таким, в котором ни один человек не чувствует себя исключенным (например, есть ли у него дети или нет, по признаку психосексуальной ориентации, гендерной идентичности либо происхождения),
 • открытым – т. е. таким, в котором могут высказываться, слышаться и дискутироваться различные мнения и точки зрения при уважении друг друга,
 • равным – то есть таким, который базируется на уважении потребностей и автономии других и подходе, что у каждого_ой участника_цы есть точно такие же права, и к нему_ней стоит относиться равным образом.

Мы не приемлем: насилия, агрессии, дискриминации и неравного отношения. Мы  предполагаем, что если ты подаешь заявку на FAL, ты принимаешь наши принципы.

FAL — это просветительски-развивающая инициатива

FAL — просветительское мероприятие, и это его главная цель. Мы создаем условия для взаимного обучения, предлагая вначале базовые темы занятий: встречи на тему квир-феминизма, трансгендерности, согласия, консенсуса и веганства. Если ты думаешь, что не совсем разбираешься в этих темах — не переживай! Мы вместе обсудим самые важные моменты и решим, как применить эти принципы на практике.

Во время лагеря каждый_ая сможет предложить тему занятий, которые захочет провести. Если у тебя есть идея воркшопа, лекции, семинара  и т. д. (для детей, взрослых, для детей и взрослых вместе) — подготовь их заранее! Если предложенные Тобой занятия требуют покупки необходимых материалов — свяжись с нами, мы надеемся, что нам удастся их оплатить из общей суммы денег.

Если у тебя есть интересный фильм, музыка, книги, игры, которыми ты хотела бы «поделиться» во время проведения лагеря — привези их с собой. Мы вместе создаем мероприятие, которым является FAL.

Сотрудничество снизу и взаимная ответственность

Важным элементом лагеря является также взаимная ответсвенность всех за безопасность, организацию, просветительскую ценность и атмосферу в лагере.

Вначале мы вместе организуем пространство, в котором будет проходить лагерь. Мы попробуем познакомиться, поговорить о том, что нас объединяет и отличает. Мы определим условия совместного времяпрепровождения. А затем мы еще больше будем друг друга узнавать во время совместного приготовления еды, уборки, дискуссий, организации вечеринок и также во время многих других активностей.

Таким образом, уборка и работа на кухне разделяются солидарно между всеми участниками_цами (будет работать система дежурств).

Если ты до сих пор задумываешься, приехать ли, и для тебя ли это место — ты всегла можешь с нами связаться (контактные данные ты найдешь в соответствующей закладке). Мы постараемся рассеять твои сомнения и ответить на все вопросы.

………………………………………………………..

*консенсус – метод работы в группе, в котором обсуждение — с помощью модерации — показывает различные точки зрения на существование одной проблемы, и который разрабатывает поиск решения, удовлетворяющего всех; не приемлет голосования большинством голосов, направлен в пользу открытости к диалогу и конструктивному разговору

** квир – понятие, использовавшееся в 80-х годах 20-го века, для описания людей, ставящих под сомнение гетеронормативную парадигму самоидентификации

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.