Założenia Feministyczno-queerowej Akcji Letniej (FALi) 2016

Grupa organizująca

Feministyczno-queerowa Akcja Letnia (FALa) to wydarzenie cykliczne, oddolne. Co roku we wstępne prace koncepcyjno-organizacyjne zaangażowanych jest kilkanaście osób z nieformalnej grupy Ulica Siostrzana (www.siostrzana.org)*. Skład grupy rotuje i wciąż na nowo ustalamy zasady współpracy, definiujemy łączące nas wartości, szukamy miejsca na obóz, organizujemy opiekę dla dzieci, uruchamiamy akcję informacyjną itd. Robimy to wolontaryjnie i płacimy za swój udział w wydarzeniu.

Od momentu rozpoczęcia obozu wszystkie/cy stajemy się jego współorganizator(k)ami i mamy możliwość dołączenia do Ulicy Siostrzanej.

Organizacja obozu od strony formalnej jest możliwa dzięki Fundacji Autonomia (www.autonomia.org.pl) z Krakowa, która użycza Ulicy Siostrzanej swojej osobowości prawnej, sprzętu i innych zasobów.

Kobiety i osoby trans na FALi

FALa jest inicjatywą feministyczną, która na początku kierowana była wyłącznie do kobiet, jako do grupy szczególnie narażonej na wykluczenie i przemoc o charakterze strukturalnym, symbolicznym, ekonomicznym, seksualnym i in.

Od 2014 roku obóz jest transinkluzywny – do udziału w nim zachęcamy wszystkie osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety*, choć niekoniecznie identyfikujące się z tą płcią.

Ważne założenia: brak przemocy, konsensualna komunikacja, feminizm queerowy

Feminizm rozumiemy szeroko i jesteśmy otwarte/ci na dialog w tym obszarze. Brak przemocy, otwartość na dyskusję i konsensualne podejmowanie decyzji to punkt wyjścia, który proponujemy jako fundament porozumienia.

Zależy nam, aby poprzez konsensus** uruchomić mechanizmy oddolnej współpracy i równości w różnorodności (kulturowej, tożsamościowej, płciowej, psychoseksualnej, związanej ze statusem rodzicielskim i ekonomicznym, pochodzeniem etnicznym, stopniem sprawności, wiekiem itd.). Stąd określenie ‚feminizm queerowy’ w nowej nazwie obozu (wprowadzamy ją od tego roku)***.

Dbamy o to, by FALa była przestrzenią:

  • bezpieczną – czyli taką, w której szanowane są granice zarówno psychiczne jak i fizyczne wszystkich osób i w której nie stosuje się przemocy,
  • włączającą – czyli taką, w której żadna z osób nie czuje się wykluczona (np. ze względu na to, że ma lub nie ma dzieci, ze względu na orientację psychoseksualną, tożsamość płciową czy miejsce pochodzenia),
  • otwartą – czyli taką, w której różne opinie i punkty widzenia mogą zostać wypowiedziane, usłyszane i dyskutowane z szacunkiem dla innych osób,
  • równościową – czyli taką, która opiera się na poszanowaniu potrzeb i autonomii innych osób i założeniu, że każda z osoba uczestnicząca ma takie same prawa i powinna być traktowana w równy sposób.

Nie zgadzamy się na: przemoc, agresję, dyskryminację i nierówne traktowanie.

Zakładamy, że jeśli zgłaszasz się na FALę, akceptujesz te założenia.

FALa jako inicjatywa edukacyjno-rozwojowa

FALa jest wydarzeniem edukacyjnym i taki jest jej główny cel. Stwarzamy warunki do  wzajemnego uczenia się, proponując na początek tzw. kanon zajęć: spotkania na temat feminizmu queerowego, transpłciowości, konsentu, konsensusu i weganizmu. Jeśli więc nie do końca rozumiesz o co chodzi – nie martw się! Wspólnie przedyskutujemy najważniejsze kwestie i ustalimy, jak przełożyć te założenia na praktykę.

Później każda osoba będzie mogła zaproponować temat zajęć, które chce poprowadzić.

Jeśli masz pomysł na warsztat, wykład, trening itp. (także dla dzieci) – przygotuj je wcześniej! Jeżeli zaproponowane przez Ciebie zajęcia wymagają zakupu odpowiednich materiałów – skontaktuj się w tej sprawie z nami, mamy nadzieję, ze uda nam się je sfinansować ze wspólnych pieniędzy.

Jeśli masz ciekawy film, muzykę, książki, gry, którymi chciał(a)byś się „podzielić” na czas trwania obozu – przywieź je z sobą. Wspólnie „składamy się” na wydarzenie, jakim jest FALa.

 

Oddolna współpraca i współodpowiedzialność

Ważnym założeniem obozu jest także współodpowiedzialność wszystkich osób za bezpieczeństwo, organizację, wartość edukacyjną i atmosferę.

Na początku wspólnie zorganizujemy przestrzeń, w której będzie odbywał się obóz. Spróbujemy się poznać, porozmawiać o tym, co nas łączy i różni. Ustalimy warunki brzegowe bycia razem. A później będziemy się jeszcze lepiej poznawać przy wspólnym gotowaniu, sprzątaniu, dyskutowaniu, przygotowywaniu imprez i podczas wielu innych aktywności.

Dlatego prace porządkowe czy kuchenne są dzielone solidarnie między wszystkie osoby uczestniczące (system dyżurów).

Jeżeli wciąż się zastanawiasz czy przyjechać i czy jest to miejsce dla Ciebie – zawsze możesz się z nami skontaktować (dane kontaktowe znajdziesz w odpowiedniej zakładce). Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

* Wszystkie osoby organizujące FALę doświadczyły i/lub doświadczają funkcjonowania w rolach kulturowo przypisywanych kobietom, mogą, ale nie muszą identyfikować się z tym genderem

** konsensus – metoda pracy w grupie, w której dyskusja – odpowiednio moderowana – służy przedstawieniu różnych punktów widzenia na daną kwestię i znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie osoby; odrzuca głosowanie większością na rzecz otwarcia na dialog i merytoryczną rozmowę

*** queer – określenie używane od lat 80. XX wieku na oznaczenie osób, które kwestionują heteronormatywny paradygmat tożsamościowy

 
 

Ulica Siostrzana

jest grupą nieformalną powstałą w lutym 2001 roku. Dotychczas zorganizowałyśmy 12 obozów feministycznych, w których wzięło udział około 1200 kobiet.